Logo

Kancelaria Notarialna

Beata Możdżyńska

   

Przed zawarciem umowy należy dostarczyć do kancelarii wskazane poniżej dokumenty. Są one podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego prosimy o kontakt z kancelarią celem zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

 1. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:
  • dokument będący podstawą nabycia zbywanego prawa (może to być np. wypis aktu notarialnego, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku, zasiedzeniu, zniesieniu współwłasności, działu spadku itp.),
  • jeżeli nabycie zbywanego prawa nastąpiło w wyniku: dziedziczenia i zasiedzenia (bez względu na termin nabycia) lub po dniu 1 stycznia 2007 roku w wyniku: darowizny i zniesienia współwłasności sprzedający powinien przedłożyć także pisemne zezwolenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające zwolnienie z podatkowania, uiszczenie wymaganego podatku lub wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na skutek przedawnienia,
  • aktualny opis z księgi wieczystej.
 2. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:
  • dokument będący podstawą nabycia zbywanego prawa (może to być np. wypis aktu notarialnego, przydział lub umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku, zasiedzeniu, zniesieniu współwłasności, działu spadku itp.),
  • jeżeli nabycie zbywanego prawa nastąpiło w wyniku: dziedziczenia i zasiedzenia (bez względu na termin nabycia) lub po dniu 1 stycznia 2007 roku w wyniku: darowizny i zniesienia współwłasności sprzedający powinien przedłożyć także pisemne zezwolenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające zwolnienie z opodatkowania, uiszczenie wymaganego podatku lub wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na skutek przedawnienia,
  • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
  • aktualny opis z księgi wieczystej, jeśli została założona.
 3. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:
  • dokument będący podstawą nabycia zbywanego prawa (może to być np. wypis aktu notarialnego, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku, zasiedzeniu, zniesieniu współwłasności, działu spadku itp.),
  • jeżeli nabycie zbywanego prawa nastąpiło w wyniku: dziedziczenia i zasiedzenia (bez względu na termin nabycia) lub po dniu 1 stycznia 2007 roku w wyniku: darowizny i zniesienia współwłasności sprzedający powinien przedłożyć także pisemne zezwolenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające zwolnienie z podatkowania, uiszczenie wymaganego podatku lub wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na skutek przedawnienia,
  • aktualny opis z księgi wieczystej,
  • pismo z Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie świadczące o braku takiego planu,
  • wypis z rejestru gruntów, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczysto księgowych.

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron (imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości).

Prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona będzie działała przez pełnomocnika. Należy wtedy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa.

dla klienta