Logo

Kancelaria Notarialna

Beata Możdżyńska

   

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. 2002 r., Nr 42, poz. 369, ze zm.) Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 3. doręcza oświadczenia,
 4. spisuje protokoły,
 5. sporządza protesty weksli i czeków,
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
dla klienta