Logo

Kancelaria Notarialna

Beata Możdżyńska

   

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej przewidziane dla danej czynności, które określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalne wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oblicza się w następujący sposób:

Przy wartości przedmiotu umowy:

 1. do 3.000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł +3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4 770 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 – 6.770 + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Maksymalnie 50% od powyżej obliczonych kwot pobiera się za sporządzenie umowy sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub działki budowlanej.

Maksymalnie 1/4 od powyżej obliczonych kwot pobiera się za sporządzenie projektu aktu obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. potwierdzenia oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

Maksymalne stawki pobierane za inne czynności:

 1. 400 zł – umowa majątkowa małżeńska;
 2. 50 zł – testament;
 3. 150 zł – testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku;
 4. 30 zł – odwołanie testamentu;
 5. 30 zł – pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności;
 6. 100 zł – pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności;
 7. 50 zł – oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Maksymalne stawki za poświadczenia:

 1. Poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;
 2. Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł,

Poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Wypisy, odpisy i wyciągi

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

UWAGA! Do powyższych kwot notariusz dolicza podatek VAT w wysokości 23%.

dla klienta